Sök

Utredning av diagnoskoder för hysteroskopiska ingrepp

Arbetsgruppen har på uppdrag av SFOG (SFOGs årsmöte) utrett användningen av diagnoskoderna LCC05 och LCB25 och har gjort följande bedömning:

Koden LCC05 står för "Hysteroskopisk resektion Inkl. delning av septum".
Arbetsgruppen var enig om att den enda hysteroskopiska resektion som utförs är just resektion/delning av septum i uteruskaviteten.

För att det inte ska bli några missförstånd - så att t ex resektion/exspiration av patologiska förändringar i uterus (som t ex polyper och myom) skulle kodas med LCC05 - önskar gruppen att vi inom SFOG och vårt GynOp-register skulle kunna formulera kodtexten för LCC05 så här: "Hysteroskopisk resektion av septum i uterus Inkl. delning av septum".

Detta, menar vi, är inte en ändring av innehållet i koden, utan endast ett förtydligande.

När det gäller koden LCB25 "Hysteroskopi med exstirpation av förändring T ex polyp, myom" resonerar vi så här: Exstirpation betyder i strikt bemärkelse att man tar bort något i sin helhet, till skillnad från resektion där man tar bort del av. Intrakavitära myom tas ofta bort hysteroskopiskt. Då kan det ibland vara så att någon mindre del av myomet blir kvar i myometriet om det sitter intramuralt, men bör ändå enligt vår samstämmiga uppfattning kodas med LCB25, eftersom man tar bort (exstirperar) myomet som finns intrakavitärt.

För att det inte ska bli någon missuppfattning som leder till att någon skulle välj koden LCC05 för sådana fall, skulle vi inom SFOG och vårt GynOp-register vilja formulera kodtexten för LCB25 så här: "Hysteroskopi med exstirpation av förändring T ex polyp, myom/del av myom".

Inte heller detta uppfattar vi som en ändring av innehållet i koden, utan endast ett förtydligande som gör att man undviker diversifiering i kodvalen.

2017-12-22

Maud Ankardal
Karin Pihl
Stefan Zacharias
Katarina Brywe
Mats Löfgren