Sök

Ny rapport om gravida kvinnors och nyfödda barns hälsa i Europa

Rapporten "Health and care of pregnant women and babies in Europe 2010"har sammanställts av projektgruppen för EUROPERISTAT. Den kan laddas ner från . Från Sverige har Karin Gottvall och Ellen Lundqvist deltagit i projektgruppen.

Länk till EUROPERISTAT

Mer än 5 miljoner kvinnor föder barn i Europa varje år. Sjukdom och dödlighet hos gravida kvinnor, mödrar och nyfödda barn innebär allvarliga hälsoproblem för vissa europeiska länder och riskfaktorer i dessa områden varierar från land till land i Europa. Sverige och andra nordiska länder har en jämförelsevis mycket god perinatal hälsa.

 

I Sverige är hög ålder hos modern och högt BMI före graviditeten de största riskfaktorerna för perinatal ohälsa. I genomsnitt hade 10 procent av föderskorna i Europa fetma (BMI 30 eller mer). I Sverige och de övriga nordiska länderna var andelen något högre, 12-13procent.

 

Hög ålder hos modern hör samman med flera komplikationer under graviditeten, särskilt om kvinnan är förstföderska. Fruktsamheten går också ner i takt med ökande ålder. I Europa var Italien det land som hade den högsta andelen äldre föderskor år 2010, där närmare 35 procent var i åldersgrupper 35 år och äldre. I Sverige var motsvarande siffra 22 procent vilket är den högsta siffran bland de nordiska länderna. Förutom i Finland, har andelen föderskor över 35 år ökat under perioden 2004-2010 i alla europeiska länder.

 

Kejsarsnittsfrekvensen i Sverige är bland den lägsta i Europa och har inte stigit under den studerade perioden 2004-2010 i motsats till de flesta andra europeiska länderna, förutom Finland. Frekvensen kejsarsnitt varierar kraftigt i Europa med siffror mellan 52 procent på Cypern, 38 procent i Italien, 37 procent i Rumänien och 36 procent i Portugal till siffror under 20 procent i Nederländerna, Slovenien och de nordiska länderna. Olika riskfaktorer som moderns ålder eller paritet förklarar inte skillnaderna. Länder som Italien och Portugal som har en hög andel äldre mödrar har också högre kejsarsnittsfrekvens än Nederländerna och Finland där medelåldern för barnaföderskorna är lägre.

 

Målsättningen med EURO-PERISTAT är att bidra med underlag för arbetet med att förebygga ohälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperioden, samt till utvärderingar av perinatalvården för modern och barn. 26 EU-länder samt Island, Norge och Schweiz deltar i projektet och i Sverige är data främst hämtat från det medicinska födelseregistret. Projektgruppen har nu publicerat sin andra rapport som innehåller data från 2010 samt en del jämförelser med 2004 års data för några utvalda indikatorer.

 

Ellen Lundqvist, statistikansvarig och Karin Gottvall, EUROPERISTATs vetenskapliga kommitté.